پروژه های در دست انجام
۸۸۵۵۸۰۶۵ - ۸۸۵۵۸۰۶۱
پروژه : احداث طراحی ، خرید ، کالا ، و اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی
محل اجراء : خوزستان – دشت آزادگان
کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه نفت

 Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.